Zorgaanbod

Wij werken als gezinshuis conform de verdere zorgverlening met de gebruikelijke systemen binnen ‘s Heeren Loo. Hier wordt de zorgplan methodiek met betrekking tot het kind en met betrekking tot het gezinshuis nader uitgewerkt.

a. Zorgovereenkomst Als het kind komt wonen in ons gezinshuis wordt er een zorgovereenkomst opgesteld tussen ‘s Heeren Loo en de wettelijk vertegenwoordigers. Hierin wordt ook duidelijk dat de gezinshuisouders de rol van opvoeder (deel) overnemen, maar niet de rol van wettelijk vertegenwoordiger. Deze overeenkomst wordt jaarlijkse geëvalueerd en bijgesteld.

b. Persoonlijk plan Als het kind komt wonen in ons gezinshuis wordt er een persoonlijk plan opgesteld door ons en het kind. Dit plan wordt besproken en afgestemd met het kind/ wettelijk vertegenwoordigers/gezinsvoogd, de gedragsdeskundige en waar nodig en/of mogelijk zijn de leerkracht en overige behandelaars aanwezig. Twee maal per jaar vindt er een Multi disciplinair overleg plaats waarna het persoonlijk plan bijgesteld kan worden.

c. Samenwerking met ouders/wettelijk vertegenwoordiger Om de biologische ouders goed te kunnen betrekken bij het kind worden door ‘s Heeren Loo afspraken gemaakt met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers en de gezinshuisouders. Dit zijn afspraken over bijvoorbeeld de opvoeding, bezoek, kleding etc. Deze worden vastgelegd in het persoonlijk plan.

In het geval van Vitree Pleegzorg wordt er een hulpverleningsplan/begeleidingsplan opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd.

Naast het “gewone” is er ook het speciale. Rondom kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd kunnen vraagstukken ontstaan die de gewone gezinssituatie ontstijgen. Op dat moment kan de expertise en ondersteuning vanuit ‘s Heeren Loo, Advisium ingezet worden. Hierbij kan men denken aan begeleiding door een orthopedagoog bij diverse pedagogische vraagstukken. Daarnaast is het mogelijk om bij vragen over het systeem van de cliënt een maatschappelijk werker te benaderen. Verder kunnen er – afhankelijk van de vraag van de cliënt – psychomotorische – cognitief gedrags-, fysio en /of ergotherapeuten worden ingezet. Bij levensbeschouwelijke vragen is er de mogelijkheid om een geestelijk verzorger te raadplegen. Ook kan er psychodiagnostisch onderzoek worden gedaan, gericht op niveaubepaling of verklaring van gedragsproblemen. In deze onderzoeken kunnen eveneens handelingsgerichte adviezen worden gegevens. Op aanvraag is het mogelijk om een AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten) mee te laten denken.